петък, 25 март 2011 г.

Задача 14 - лице на триъгълник с Херонова теорема

Задача 14 - Pascal


Да се състави програма, която въвежда от клавиатурата три реални числа a, b и c. Програмата да определя дали съществува триъгълник със страни a, b и c и ако такъв триъгълник съществува, да изчислява и извежда лицето му (използвайте Хероновата формула).

Нищо сложно в тази задача. Просто трябва да използваме формулата на Херон за лице на триъгълник след проверката:program trik;

uses Math;

var
 a,b,c:real;
 hp, surface:real;

begin
 Write('Enter side a: ');
 ReadLn(a);
 Write('Enter side b: ');
 ReadLn(b);
 Write('Enter side c: ');
 ReadLn(c);
 if ((a+b>c) AND (b+c>a) AND (c+a >b)) then
 begin
  hp := (a+b+c)/2;
  surface := sqrt(hp*(hp-a)*(hp-b)*(hp-c));
  WriteLn('The surface is: ', surface);
 end
 else
 begin
  WriteLn('Cannot make triangle with these');
 end;
end.

Програмата се компилира успешно под Free Pascal:

aquilax@tangra /t/1> fpc trik.pas
Free Pascal Compiler version 2.2.0 [2007/08/31] for i386
Copyright (c) 1993-2007 by Florian Klaempfl
Target OS: Linux for i386
Compiling trik.pas
Linking trik
27 lines compiled, 0.1 sec
aquilax@tangra /t/1> ./trik
Enter side a: 4.3
Enter side b: 2.1
Enter side c: 6.2
The surface is: 2.300434741521693E+000

Кодът на програмата е достъпен в GitHub

Няма коментари:

Публикуване на коментар