петък, 7 януари 2011 г.

Задача 12 - матрица с нулев диагонал

Задача 12 - Pascal

Дадена е матрица с n на брой реда и n на брой стълба. Да напишем програма която попълва матрица с числа (случайни) и да се попълни така че по главния диагонал да има нули.program matrica_diagonal;
const 
 n = 10;
var
 a: array[1..n,1..n] of integer;
 i,j: integer;
begin
 for i := 1 to n do
 begin
  for j := 1 to n do
  begin
   if i = j then
    a[i][j] := 0
   else 
    a[i][j] := Random(9);
   Write(a[i][j],' '); 
  end;
  WriteLn();
 end;
end.

Програмата се компилира успешно под FreePascal:
aquilax@think /d/p/z/12_matrica> fpc 12_matrica_diagonal.pas 
Free Pascal Compiler version 2.4.0-2 [2010/03/06] for x86_64
Copyright (c) 1993-2009 by Florian Klaempfl
Target OS: Linux for x86-64
Compiling 12_matrica_diagonal.pas
Linking 12_matrica_diagonal
20 lines compiled, 0.1 sec 
aquilax@think /d/p/z/12_matrica> ./12_matrica_diagonal 
0 4 5 6 7 5 7 4 7 3 
5 0 5 3 3 2 8 0 8 2 
3 4 0 7 7 4 4 5 3 8 
7 0 3 0 0 5 0 3 7 8 
7 1 7 7 0 8 4 7 7 4 
4 7 6 1 6 0 5 5 1 4 
8 6 4 0 3 4 0 2 1 6 
6 4 1 5 1 0 2 0 5 1 
5 2 5 3 8 8 6 4 0 3 
5 3 8 6 0 0 8 6 5 0 

Няма коментари:

Публикуване на коментар