сряда, 29 декември 2010 г.

Задача 11 - масив и интервал

Задача 11 - Pascal

Задачата днес е от ivka1111. Макар и с известно закъснение, ето решението и.
В масива с1, с2, …, с40 намери сумата на числата, непопадащи в интервала [с, d].

program suma_interval;
const
 N = 40;
var
 m: array[0..N] of integer;
 min, max, sum, i:integer;
begin
 for i := 1 to N do
  m[i] := Random(10);
 Write('Enter min: ');
 ReadLn(min);
 write('Enter max: ');
 ReadLn(max);
 sum := 0;
 for i := 1 to N do
  if (m[i] < min) OR (m[i] > max) then
   sum := sum + m[i];
 WriteLn('The sum is ', sum);
end.

Запълваме масива със случани числа от 0 до 10. След това питаме потрбтеля за интервала (min и max) и добавяме числото в сумата само ако е извън интервала.

Програмата се компилира под FreePascal:

aquilax@think /d/p/z/11_suma_interval> fpc 11_suma_interval.pas 
Free Pascal Compiler version 2.4.0-2 [2010/03/06] for x86_64
Copyright (c) 1993-2009 by Florian Klaempfl
Target OS: Linux for x86-64
Compiling 11_suma_interval.pas
Linking 11_suma_interval
19 lines compiled, 0.1 sec 
aquilax@think /d/p/z/11_suma_interval> ./11_suma_interval 
Enter min: 3
Enter max: 5
The sum is 149

Няма коментари:

Публикуване на коментар