вторник, 7 декември 2010 г.

Задача 5 - делимост на число

Задача 5 - Pascal
Напишете програма, която определя дали дадено цяло число N, въведено от клавиатурата, се дели на 5 или на 15.

program delimost;
var
 N:Integer;
begin
 Write('Enter numer: ');
 ReadLn(N);
 if (N mod 5 = 0) then
 begin
  WriteLn(N, ' divides by 5');
  if (N mod 15 = 0) then
  begin
   WriteLn(N, ' divides by 15');
  end;
 end;
end.

Проверката за делимост се извършва най-лесно като ползваме остатък от целочислено делене и проверяваме дали е равен на 0.

Програмата се компилира под FreePascal

aquilax@zelda /tmp> fpc 05_delimost.pas 
Free Pascal Compiler version 2.4.0-2 [2010/02/20] for i386
Copyright (c) 1993-2009 by Florian Klaempfl
Target OS: Linux for i386
Compiling 05_delimost.pas
Linking 05_delimost
15 lines compiled, 0.1 sec 
aquilax@zelda /tmp> ./05_delimost 
Enter numer: 30
30 divides by 5
30 divides by 15

Няма коментари:

Публикуване на коментар