сряда, 8 декември 2010 г.

Задача 6 - ред в матрица

Задача 6 - Pascal

Даден е двумерен масив с m (m≤20) реда и n (n≤30) стълба.
Да се състави програма на Pascal за намиране на номера на първия ред, в който всички елементи са с еднакви стойности.

program matrica;
const
 m = 5;
 n = 5;
var
 Z: array[1..m,1..n] of integer;
 v,i,j: integer;
begin
 for i := 1 to m do
 begin
  for j := 1 to n do
  begin
   Write('Enter:[', i, '][', j, ']: ');
   ReadLn(Z[i][j]);
  end;
 end;
 for i := 1 to m do
 begin
  v := Z[i][1];
  for j := 2 to n do
  begin
   if v <> Z[i][j] then
    break;
  end;
  if (j = n) then
  begin
   WriteLn('Row ', i, ' is full of ',v);
   break;
  end;
 end;
end.

Малко триково решение но проверката работи правилно.

Програмата се компилира под FreePascal

fpc 05_matrica.pas 
Free Pascal Compiler version 2.4.0-2 [2010/02/20] for i386
Copyright (c) 1993-2009 by Florian Klaempfl
Target OS: Linux for i386
Compiling 05_matrica.pas
Linking 05_matrica
31 lines compiled, 0.1 sec 

Няма коментари:

Публикуване на коментар