четвъртък, 9 декември 2010 г.

Задача 7 - най-голямо число

Задача 7 - Pascal

Даден е едномерен масив с N елемента съдържащ цели числа. Намерете най-голямото число в масива и го изведете на екрана.

program nai_goliamo;
const 
 N = 5;
var
 m: array[1..N] of integer;
 i, v: integer;
begin
 for i := 1 to N do
 begin
  Write('Enter numer ', i, ': ');
  ReadLn(m[i]);
 end;
 v := m[1]; 
 for i := 2 to N do
 begin
  if (v < m[i]) then
  begin
   v := m[i];
  end;
 end;
 WriteLn('The biggest number is: ', v);
end.
Програмата се компилира под FreePascal:

aquilax@zelda ~> cat 05_delimost.pas 
cat: 05_delimost.pas: No such file or directory
aquilax@zelda ~> fpc 06_nai_goliamo.pas 
Free Pascal Compiler version 2.4.0-2 [2010/02/20] for i386
Copyright (c) 1993-2009 by Florian Klaempfl
Target OS: Linux for i386
Compiling 06_nai_goliamo.pas
Linking 06_nai_goliamo
22 lines compiled, 0.1 sec 
aquilax@zelda ~> ./06_nai_goliamo                                                                          
Enter numer 1: 23
Enter numer 2: 2
Enter numer 3: 4
Enter numer 4: 6
Enter numer 5: 8
The biggest number is: 23

Няма коментари:

Публикуване на коментар