неделя, 5 декември 2010 г.

Задача 4 - най-дългият стринг

Задача 4 - Pascal

Да се направи програма която чете последователност от низове и отпечатва най-дългият от тях.

program longest_string;
const 
 stop = 'Q';
var
 c, longest:String;
begin
 longest := '';
 repeat
  ReadLn(c);
  if Length(c) > Length(longest) then
   longest := c
 until (c = stop);
 WriteLn('Longest string is: ', longest);
end.

Тривиална задача с repeat/unitl цикъл.

Програмата се компилира под FreePascal:

aquilax@think /d/p/z/04_longest> fpc 04_longest.pas 
Free Pascal Compiler version 2.4.0-2 [2010/03/06] for x86_64
Copyright (c) 1993-2009 by Florian Klaempfl
Target OS: Linux for x86-64
Compiling 04_longest.pas
Linking 04_longest
14 lines compiled, 0.1 sec 
aquilax@think /d/p/z/04_longest> ./04_longest 
ssd
deded
Q
Longest string is: deded

Няма коментари:

Публикуване на коментар