събота, 4 декември 2010 г.

Задача 1 - Обработка на масив от 40 елемента

Задача 1 - Pascal
Да се състави програма на Паскал за корегиране на едномерния масив А от 40 елемента, като всички отрицателни елементи се заменят с 2,всички положителни елементи увеличават стойността си с 3, а елементите с нулева стойност получат за стойност индексите си. Стойностите на масива А се задават от потребителя.

program masiv_40;
const
 MAX = 40;
var
 A: array[1..MAX] of integer;
 i:integer;
begin
 for i := 1 to MAX do
 begin
  Write('Enter #', i, ': ');
  ReadLn(A[i]);
 end;
 WriteLn('Now correcting');
 for i:= 1 to MAX do
 begin
  Write('#', i, ' old: ', A[i]);
  if (A[i]<0) then
   A[i] := 2
  else if (A[i]>0) then
   A[i] := A[i] + 3
  else
   A[i] := i;
  WriteLn('new: ', A[i]);
 end;
end.

Задачата е болезнено тривиална и може да се реши и само с един цикъл като стойностите се заместват директно още при въвеждане но за по-доляма прегледност правим обработката след като са въведени всички стойности и извеждаме старата и новата стойност на елементите.

Програмата се компилира успешно с FreePascal:
~>fpc 01_masiv_40.pas
Free Pascal Compiler version 2.4.0-2 [2010/03/06] for x86_64
Copyright (c) 1993-2009 by Florian Klaempfl
Target OS: Linux for x86-64
Compiling 01_masiv_40.pas
Linking 01_masiv_40
25 lines compiled, 0.1 sec

Няма коментари:

Публикуване на коментар